Bestsellery czerwca 2019 w księgarni profinfo.pl

Najlepiej sprzedające się książki miesiąca czerwca w księgarni internetowej www.profinfo.pl

articleImage: Bestsellery czerwca 2019 w księgarni profinfo.pl Źródło: wewnętrzne.

1. Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I).
Rok wydania: 2019.
14. wydanie zbioru cywilnego PLUS. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Zbiór cywilny PLUS 2019 + Zbiór karny PLUS 2019 - pakiet dwóch zbiorów przepisów.
Autorzy: Praca zbiorowa.
Rok wydania: 2019.
Najnowsze wydania dwóch zbiorów przepisów. 

3. Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych.
Autor: Andrzej Marciniak.
Rok wydania: 2019.
Autor w sposób usystematyzowany omawia regulacje prawne dotyczące tego postępowania – zarówno przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, jak i innych aktów oraz przepisów wykonawczych. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Legal English. Civil and Commercial Law. A Handbook.
Autor: Aneta Skorupa-Wulczyńska.
Rok wydania: 2016.
Podręcznik stanowi idealną pomoc do doskonalenia praktycznej znajomości prawniczego języka angielskiego. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

 

 

5. MERITUM Prawo pracy 2019.
Autor: Kazimierz Jaśkowski (redaktor naukowy).
Rok wydania: 2018.
16. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

6. Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny.
Rok wydania: 2019.
54. wydanie zbioru przepisów z prawa karnego. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

7. Prawne zabezpieczenia zapłaty wierzytelności.
Autor: Izabela Heropolitańska.
Rok wydania: 2018.
Autorka opisuje wszystkie prawne zabezpieczenia wierzytelności osobistych (takie jak poręczenie, weksel in blanco i przelew wierzytelności) oraz zabezpieczenia rzeczowe (m.in. hipoteka, zastaw i przewłaszczenie). Omawia także zabezpieczenia mniej znane - zastaw finansowy czy oświadczenie patronackie. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

8. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tom I i II.
Autor: Andrzej Kidyba.
Rok wydania: 2018.
Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

9. Metodyka sporządzania umów gospodarczych.
Autorzy: Aleksandra Cempura, Anna Kasolik.
Rok wydania: 2018.
Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

10. Konstrukcja apelacji jako środka odwoławczego w procesie karnym.
Autor: Dariusz Świecki .
Rok wydania: 2017.
Publikacja omawia problematykę podstawowego środka odwoławczego przysługującego stronom od wyroków sądu pierwszej instancji.