Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Kodeks karny wykonawczy. Komentarz
A A A
Drukuj

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

10.08.18

Komentarz stanowi wszechstronną interpretację regulacji prawnych związanych z karą i innymi środkami penalnymi, a także z możliwością ich indywidualizacji oraz egzekwowania zgodnie z europejskimi standardami postępowania ze skazanymi.

articleImage: Kodeks karny wykonawczy. Komentarz fot. Thinkstock

Dokonując wykładni Kodeksu karnego wykonawczego, wykorzystano w tym komentarzu – starając się zachować odpowiednie proporcje – bogaty dorobek literatury oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Mając na uwadze, że u podstaw wykonania każdej kary spoczywa zasada humanitaryzmu oraz poszanowanie godności ludzkiej skazanego, szeroko odwołano się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz raportów Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) i Krajowego Mechanizmu Prewencji, w których szczególnie mocno akcentowana jest konieczność zachowania respektu oraz poszanowania dla wskazanych wartości (podmiotowego traktowania skazanych).

Nawiązano również do uniwersalnych oraz regionalnych standardów w zakresie postępowania ze skazanymi o charakterze soft law, a mianowicie Wzorcowych Reguł Minimum Postępowania z Więźniami ONZ przyjętych Genewie w 1955 r. przez Pierwszy Kongres Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zapobiegania Przestępczości i Postępowania ze Sprawcami Przestępstw, Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 43/173 z 9.12.1988 r. – Zbiór zasad mających na celu ochronę wszystkich osób poddanych jakiejkolwiek formie aresztowania bądź uwięzienia, Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 45/111 z 14.12.1990 r. – Podstawowe zasady traktowania więźniów, czy przyjętych 11.01.2006 r. Zaleceń Rec (2006)2 Komitetu Ministrów dla krajów członkowskich dotyczących Europejskich Reguł Więziennych.

Uwzględniono także wiążące akty prawa międzynarodowego, by wymienić tylko konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz europejską konwencję o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.
Czwarte wydanie komentarza uwzględnia ostatnie nowelizacje w prawie karnym wykonawczym dotyczące m.in.: nadania Służbie Więziennej kompetencji podmiotu nadzorującego wykonywanie dozoru elektronicznego; zasad orzekania przepadku przedsiębiorstwa; zatrudniania skazanych. 

Jacek Górski 10.08.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE