Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Postępowanie przed sądami lekarskimi w praktyce [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Postępowanie przed sądami lekarskimi w praktyce [Książka tygodnia]

02.08.18

W publikacji szczegółowo omówiono zagadnienie odpowiedzialności zawodowej lekarza oraz postępowania przed sądami lekarskimi. Zwrócono także uwagę na powiązanie odpowiedzialności zawodowej lekarzy z odpowiedzialnością karną.

articleImage: Postępowanie przed sądami lekarskimi w praktyce [Książka tygodnia] Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

Praca składa się z sześciu rozdziałów.

W pierwszym rozdziale pt. "Odpowiedzialność zawodowa lekarzy – uwagi ogólne" zaprezentowane zostały wstępne uwagi dotyczące zawodu lekarza, jako zawodu zaufania publicznego. Omówione zostało pojęcie odpowiedzialności zawodowej lekarzy ze względu na jej miejsce, rodzaj i charakter. Zwrócono uwagę na różnice terminologiczne wynikające z uwarunkowań historycznych. Znaczna część uwag została poświęcona powiązaniu odpowiedzialności zawodowej lekarzy z odpowiedzialnością karną (podobieństwa i różnice). Przykłady podawane z doktryny i orzecznictwa, szczególnie Trybunału Konstytucyjnego podkreślają represyjny charakter tej odpowiedzialności.

Rozdział drugi pt. "Postępowanie przed rzecznikiem i okręgowym sądem lekarskim" poświęcony jest problemom, jakie pojawiają się w związku z fragmentarycznym uregulowaniem niektórych czynności procesowych związanych z postępowaniem przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej i sądem I instancji. Zwrócono uwagę na formułę odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego, wskazując na wady tego rozwiązania w kontekście nieprawniczych składów sądów lekarskich. W tej części omówiona została instytucja rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz prowadzone przez niego postępowanie sprawdzające i postępowanie wyjaśniające. W tym rozdziale Autorka przeprowadziła analizę ww. czynności rzecznika pod kątem przewlekłości postępowania. Zwrócono też uwagę na trudności w formułowaniu wniosku o ukaranie związane z niedookreślonością przewinień zawodowych. Scharakteryzowane zostały strony postępowania: pokrzywdzony, lekarz, którego postępowanie dotyczy, i obwiniony. Autorka podała krótką statystykę udziału obrońców i pełnomocników w badanych sprawach. W następnej kolejności omówiono postępowanie przed sądem I instancji, które tylko w niewielu obszarach odbiega od procedury karnej.

Rozdział trzeci pt. "Środki zaskarżenia"”. W tym rozdziale zostały opisane środki odwoławcze (odwołanie i zażalenie) służące kontroli orzeczeń I instancji. Autorka przedstawiła badania orzeczeń wydanych przez NSL w 2016 i 2017 r., które pokazują charakter spraw rozpatrywanych przez instancję odwoławczą. Sprawy te są coraz bardziej skomplikowane pod względem prawnym i medycznym. Następnie opisane zostały nadzwyczajne środki odwoławcze: kasacja i wznowienie postępowania. W przypadku kasacji Autorka przedstawia badania wniesionych do Sądu Najwyższego kasacji w latach 2011–2017, w sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

W rozdziale czwartym pt. "Dowody w postępowaniu przed sądem lekarskim" na początku przeprowadzono wywody terminologiczne związane z prawem dowodowym, m.in. omówiono pojęcie dowodu, wniosek dowodowy. Później przedstawiono charakterystykę poszczególnych dowodów – m.in. zeznania świadka oraz dowód z wyjaśnień obwinionego. W przypadku lekarza obwinionego zwrócono uwagę na gwarancje procesowe wynikające z prawa do obrony. Wiele miejsca poświęcono opinii biegłego, szczególnie że w ustawie o izbach lekarskich nieco odmienne są regulacje dotyczące powoływania biegłych w przypadku postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej od etapu postępowania sądowego. Ponadto specyfika opinii biegłego zderza się z wysokim poziomem wiedzy medycznej członków składu orzekającego i rzeczników odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Przedstawiono zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, która jest niewątpliwie jednym z najważniejszych dowodów w sprawach sądowych. Wiarygodność dokumentacji medycznej zależy od jej rzetelnego prowadzenia.

W piątym rozdziale opracowania pt. "Standardy wykonywania zawodu lekarza" przedstawiona została analiza orzeczeń sądów lekarskich w wybranych przez Autorkę Okręgowych Izbach Lekarskich: Warszawskiej, Wrocławskiej, Wielkopolskiej i Łódzkiej oraz orzeczeniach NSL. Oceny dokonano w oparciu o podstawowy schemat badania lekarskiego: wywiad, badanie fizykalne i badania dodatkowe. Orzeczenia podzielone były pod kątem najczęściej występujących uchybień: brak należytej staranności, medycyna pracy i stosunki między lekarzami.

Ostatni rozdział nosi tytuł "Mediacje lekarz–pacjent. Praktyka rzeczników i sądów lekarskich". Zaprezentowano w nim zupełnie nową instytucję uregulowaną w ustawie o izbach lekarskich, jaką jest mediacja. Kwestię tę reguluje, choć nieprecyzyjnie, art. 113 u.i.l. Oceniono powyższą normę ze względu na: osobę mediatora, miejsce i czas mediacji oraz informowanie o mediacji. W tym rozdziale zostały przedstawione wyniki badania "Mediacje w izbach lekarskich" przeprowadzonego przez Autorkę wraz z zespołem w 24 izbach lekarskich.

Prezentowane opracowanie jest pierwszą próbą analizy oraz refleksji poświęconych standardowi wykonywania zawodu lekarza z wykorzystaniem orzecznictwa sądów lekarskich.

 

Jacek Górski 02.08.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy