Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej [Książka tygodnia]

19.04.19

Już na początku należy podkreślić, że omawiana publikacja zdobyła pierwszą nagrodę za rozprawę doktorską w LIII Ogólnopolskim Konkursie "Państwa i Prawa" na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.

articleImage: Publicznoprawny status jednostki skrajnie ubogiej [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Całość książki składa się z pięciu rozdziałów, których zakres sprecyzowany został we wprowadzeniu do każdego z nich.

Dokonując w tym miejscu ich krótkiej charakterystyki, wskazać należy, że pierwszy z nich ma charakter wprowadzający w rozważania na temat ubóstwa. W nim też przytoczone zostały najważniejsze z punktu widzenia rozważań prowadzonych w niniejszej pracy ustalenia przedstawicieli nauk społecznych (z wyłączeniem prawnych) w zakresie definiowania kluczowych pojęć odnoszących się do ubóstwa, w tym w szczególności pojęcia skrajnego ubóstwa. W drugim rozdziale przedmiotem analizy stały się różne koncepcje ujęcia związków praw człowieka i skrajnego ubóstwa, a także problematyka ochrony praw człowieka żyjącego w skrajnym ubóstwie w ramach uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka. W kolejnym rozdziale prowadzone są rozważania na temat prawnej konstrukcji obowiązku przeciwdziałania skrajnemu ubóstwu, rekonstruowanego w oparciu o prawa człowieka, na płaszczyźnie regionalnej – europejskiej. Czwarty rozdział został z kolei poświęcony rozważaniom na temat konstytucyjnego ujęcia problematyki skrajnego ubóstwa. Wreszcie w piątym rozdziale analizie poddane zostały regulacje rangi ustawowej i niższej pod kątem zidentyfikowania deficytów w zakresie realizacji standardu ochrony praw człowieka skrajnie ubogiego określonego przez Konstytucję RP oraz wiążące Polskę prawo międzynarodowe publiczne praw człowieka. Pracę wieńczy zakończenie zawierające podsumowanie najważniejszych ustaleń poczynionych w pracy.

Tezą sformułowaną w książce jest stwierdzenie, że z jednej strony skrajne ubóstwo negatywnie wpływa na możliwość korzystania z praw człowieka, z drugiej zaś prawa człowieka mogą się przyczynić do ograniczenia skali skrajnego ubóstwa, a w konsekwencji do umożliwienia korzystania przez jednostki skrajnie ubogie ze wszystkich praw człowieka.

Badania, których wyniki zaprezentowane są w niniejszej monografii, zakończyły się 1 września 2018 r. W związku z tym przedmiotem analiz nie były zmiany w prawie czy praktyce jego stosowania, które miały miejsce po tej dacie.

 

Jacek Górski 19.04.19
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE