Strona główna » Społeczność » WK Przewodnik » Stalking [Książka tygodnia]
A A A
Drukuj

Stalking [Książka tygodnia]

15.06.18

Publikacja prezentuje problematykę stalkingu (uporczywego nękania) w ujęciu interdyscyplinarnym, ze szczególnymi uwzględnieniem aspektów prawnokarnych (analiza ustawowych znamion przestępstwa nękania, kwestie zbiegu przepisów, normatywne przesłanki tożsamości czynu zabronionego z art. 190a § 1 k.k., stalking w orzecznictwie SN). Poruszono również kwestie psychologiczne, socjologiczne, kryminologiczne i cywilistyczne.

articleImage: Stalking [Książka tygodnia] Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

W dniu 4 grudnia 2017 r. w Lublinie odbyło się IX Lubelskie Seminarium Karnistyczne pt. "Stalking" zorganizowane przez Katedrę Prawa Karnego i Kryminologii WPiA UMCS w Lublinie. Omawiane opracowanie przedstawia naukowe rezultaty tej konferencji.

W pierwszej sesji, której przewodniczyła prof. dr hab. Monika Płatek (UW), uczestnicy wysłuchali następujących referatów: dr Katarzyny Nazar (UMCS) – "Prawnokarna ocena nękania przed wejściem w życie art. 190a § 1 i 3 k.k.", prof. dr. hab. Marka Mozgawy (UMCS) – "Analiza ustawowych znamion przestępstwa uporczywego nękania", dr Patrycji Kozłowskiej-Kalisz (UMCS) – "Problematyka zbiegu przepisów w kontekście art. 190a § 1 i 3 k.k." oraz sędziego SN Wiesława Kozielewicza – "Uporczywe nękanie w orzecznictwie Sądu Najwyższego".

Sesji drugiej przewodniczył prof. dr hab. Marek Mozgawa, a referaty wygłosili: prof. dr hab. Jacek Sobczak (Uniwersytet SWPS w Warszawie) –  "Nękanie w  Internecie" (współautorką tekstu była dr  Ksenia Kakareko – UW), dr hab. Aneta Michalska-Warias (UMCS) – "Przestępstwo stalkingu w prawie angielskim i amerykańskim", dr hab. Marek Kulik, prof. nadzw. (UMCS) – "Przestępstwo nękania w wybranych państwach Europy kontynentalnej" oraz dr Mikołaj Seńko (Uniwersytet Lwowski) – "Zjawisko stalkingu i odpowiedzialność karna za stalking na Ukrainie".

W trzeciej sesji, której przewodniczył sędzia SN Wiesław Kozielewicz, wygłoszone zostały następujące referaty: prof. dr hab. Małgorzaty Wąsek-Wiaderek (KUL) – "Obowiązki państwa w zakresie ochrony osoby przed istotnym naruszeniem prywatności w  świetle art.  8  Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i innych standardów Rady Europy", prof.  dr hab. Moniki Płatek (UW) –  "Stalking –  reforma prawa czy dogmatyczny (d)efekt genderowych uchybień zasadzie neutralności prawa", dr hab. Magdaleny Budyn-Kulik (UMCS) –  "Psychologiczne aspekty nękania", mgr. Dominika Jędrka (UMCS) – "Nękanie w świetle badań empirycznych".

W ostatniej, czwartej sesji, której przewodniczyła prof.  dr  hab.  Katarzyna Dudka (UMCS), przedstawione zostały następujące wystąpienia: mł. insp. Arkadiusza Gila (KWP Lublin) –  "Działania Policji w przypadkach nękania", dr. Marka Marczewskiego (IWS Warszawa) –  "Przestępstwo uporczywego nękania w  świetle danych statystycznych", dr Agnieszki Szczekali (UMCS) –  "Cywilnoprawne aspekty stalkingu" oraz dr Aleksandry Nowosad (UMCS) – "Nękanie w literaturze i filmie".

W publikacji zamieszczono także złożony po konferencji (jako głos w dyskusji) tekst dr. Szymona Tarapaty (UWr) i dr. Piotra Zakrzewskiego (UKSW) – "O normatywnych przesłankach tożsamości czynu zabronionego z art. 190a § 1 k.k. – kilka uwag na tle wyroku Sądu Najwyższego z 16.11.2015 r., V KK 329/15".

W czasie dyskusji poruszono wiele wątków związanych z problematyką będącą przedmiotem obrad, wśród nich m.in. kwestie relacji przepisów art. 190a § 1 k.k. i art. 107 k.w. (złośliwe niepokojenie), rozumienie znamienia uporczywości, zagadnienie treści strony podmiotowej przestępstw wieloczynowych, gdzie czynność czasownikowa ma charakter wartościujący, takich jak znęcanie czy uporczywe nękanie, wątpliwości dotyczące skutku czynu zabronionego z art. 190a § 1 k.k., jak również kwestie procesowe dotyczące praktyki ścigania przestępstwa stalkingu. 

Jacek Górski 15.06.18
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Zespół księgarni Profinfo
Zapisz się na newsletter
Serwis Pomocy