Użytkowanie wieczyste [Książka tygodnia]

Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją omawiającą w ujęciu praktycznym skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności.

articleImage: Użytkowanie wieczyste [Książka tygodnia] Źródło: wewnętrzne.

Potrzebę opracowania monografii uzasadniają trwające od kilku lat kontrowersje zarówno wśród użytkowników wieczystych zainteresowanych przekształceniem, jak i prawników oraz organów stosujących przepisy obu ustaw przekształceniowych, tj. ustawy z 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Kontrowersje te wynikają ze znacznego skomplikowania materii wygaśnięcia użytkowania wieczystego lub przekształcenia tego prawa w przedmiocie skutków prawnych, z niejasności unormowań oraz niedostrzegania przez ustawodawcę istotnych problemów związanych z regulowaną problematyką.

Autorka próbuje w możliwie pełny sposób przedstawić kwestie rysujące się na tle przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie tylko z punktu widzenia doktryny, ale przede wszystkim pod kątem praktycznych potrzeb obrotu nieruchomościami po 1.01.2019 r. Zamieszcza wiele uwag krytycznych do rozwiązań przyjętych przez ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, podkreślając, że pomimo iż przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów nastąpiło z mocy prawa, to ujawnienie prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i budynków następuje na podstawie zaświadczenia wydawanego przez właściwy organ (art. 4 u.p.p.u.w.), co może paraliżować obrót nieruchomościami.

Zagadnienie skutków prawnych wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego lub przekształcenia tego prawa w prawo własności oraz jego wpisania do ksiąg wieczystych nie zostało dotychczas wyjaśnione i monografia jest pierwszą pozycją z tego zakresu na rynku wydawniczym.