Zatrudnianie w podmiotach leczniczych [Książka tygodnia]

Lista poradników z serii ABC Zdrowie wzbogaciła się na początku grudnia o kolejną ciekawą pozycję książkową.

articleImage: Zatrudnianie w podmiotach leczniczych [Książka tygodnia] Książki wydane nakładem Wolters Kluwer Polska

Celem tego opracowania jest zarówno wskazanie na te obszary zatrudnienia, w których międzynarodowy, europejski i polski ustawodawca dokonali już zbliżenia czy wręcz ujednolicenia ochrony zatrudnienia osób w podmiocie leczniczym, bez względu na to, czy mamy do czynienia z zatrudnieniem pracowniczym czy niepracowniczym, jak i próba opisania zakresu ochrony socjalnej osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w zakładach leczniczych. Przedmiotem zainteresowania autorów są te stosunki zatrudnienia cywilnoprawnego, które stanowią podstawę wykonywana pracy w podmiocie leczniczym, na jego rzecz i w warunkach organizacyjnej zależności, czyli obejmujące osoby wykonujące prace w warunkach ekonomicznej zależności.

Przychylając się do postulatu tworzenia nowej dziedziny prawa, jaką staje się prawo zatrudnieniowe, trzeba zwrócić uwagę na potrzebę dyferencjacji w odniesieniu do zatrudniania w sektorze opieki zdrowotnej. Wiąże się to ze zjawiskiem odchodzenia od tradycyjnych form zatrudnienia, szczególnie w przypadku osób wykonujących zawody medyczne.

Opracowanie zawiera próbę diagnozy stanu prawnego dotyczącego zatrudniania w podmiotach leczniczych, ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzonych dysfunkcji i napięć oraz ograniczania swobody działania podmiotów stosunków zatrudniania. Nie wystarczy jednak sam opis sytuacji, trzeba zrozumieć, jak do niej doszło, diagnoza nie może się więc obejść bez zaprezentowania teorii, a w szczególności bez analizy dorobku judykatury.

Intencją autorów jest uświadomienie odbiorcom znaczenia systemu polityki kadrowej w podmiotach leczniczych w kontekście interesu publicznego oraz wagi umieszczenia statusu osób zatrudnianych w zakładach podmiotów leczniczych w odpowiednim systemie regulacji prawnych. Trzeba podkreślić, że kiedy osoby zatrudniane na podstawie umów niepracowniczych funkcjonują w środowisku pracy obok tzw. standardowych pracowników organizacji, doświadczenie podpowiada nam, że istnieje wiele kwestii prawnych, do których trzeba się odnieść.