REGULAMIN

1. Wolters Kluwer Polska SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000105464, kapitał zakładowy 4.870.300 PLN, NIP 583-001-89-31, REGON 190610277, zwana dalej "Usługodawcą", świadczy drogą elektroniczną, za pomocą poczty elektronicznej, na zamówienie usługobiorców w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanych dalej "Usługobiorcami", nieodpłatną usługę, zwaną dalej "Usługą", wysyłania na adres elektroniczny listu elektronicznego w postaci wybranego z oferty Usługodawcy biuletynu o określonym w zamówieniu tytule, zwanego dalej „Newsletterem” lub "E-gazetą".

2. Newsletter może zawierać wybrane przez redakcję strony http://www.lex.com.pl informacje z zakresu prawa, w tym wybrane informacje o zmianach zachodzących w obowiązującym porządku prawnym, komentarze do aktualnych wydarzeń, przytoczenia i analizy ciekawych orzeczeń, recenzje wybranych pozycji książkowych, czasopism, artykułów, a także informacje o organizowanych szkoleniach, konferencjach, w tym ich cennikach, oraz reklamy i inne materiały mające charakter informacji handlowej. Usługobiorca składając zamówienie, o którym mowa w pkt 1, godzi się na otrzymywanie ww. informacji w ramach Newslettera, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.

3. E-gazeta będzie zawierała link do strony z treścią e-gazety. W skład treści e-gazety wchodzą przygotowane przez redakcję e-gazety materiały informacyjne, artykuły dotyczące zdrowia, urody, mody itp.a także informacje o organizowanych szkoleniach, konferencjach, w tym ich cennikach, oraz reklamy i inne materiały mające charakter informacji handlowej.Usługobiorca składając zamówienie, o którym mowa w pkt 1, godzi się na otrzymywanie ww. informacji w ramach E-gazety, także jeżeli mają one charakter informacji handlowej.

4. Usługodawca będzie wysyłał Newsletteroraz powiadomienie o nowym numerze E-gazety Usługobiorcom - na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem” - nie częściej niż jeden raz w tygodniu. Jeżeli jednak Usługobiorca zaznaczy w zamówieniu opcję przesyłania najistotniejszych wiadomości w trybie pilnym – Newsletter będzie przesyłany nie częściej niż jeden raz dziennie.

5. W celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:

a) połączenie z siecią Internet,

b) posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, którym może On samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi,

c) dla realizacji usługi korzystania z E-gazety posiadanie obsługi animacji flash oraz akceptacji cookies.
6. Aby zamówić Usługę Usługobiorca powinien:

a) połączyć się w trybie on-line ze stroną Usługodawcy - http://www.lex.com.pl

b) dokonać rejestracji w stworzonej przez Usługodawcę bazie Usługobiorców;
W celu dokonania takiej rejestracji Usługobiorca winien:

- kliknąć na pole Newsletter lub E-gazeta (w górnym pasku ekranu)

- wypełnić znajdujący się na stronie formularz zamówienia prenumeraty Newslettera, w szczególności zaś obowiązkowe pola tego formularza, niezbędne do realizacji Usługi, w tym koniecznie podać adres elektroniczny, na który Newsletter lub powiadomienie o nowym numerze E-gazety ma być wysyłane (powinien być to adres, którym Usługobiorca może samodzielnie dysponować w zakresie realizacji Usługi!) oraz dokonać wyboru interesujących Go zagadnień spośród tych, które są oferowane przez Usługodawcę;

- stosować się do „technicznych” poleceń zawartych na tej stronie, a także

- zaakceptować Regulamin

- nacisnąć klawisz "Wyślij".
Rejestracja w ww. bazie Usługobiorców jest jednoznaczna z oświadczeniem Usługobiorcy o zapoznaniu z tekstem Regulaminu przed jej dokonaniem oraz zaakceptowaniu go w całości bez zastrzeżeń;

c) potwierdzić zamówienie Usługi w liście elektronicznym przesyłanym na podany przez Usługodawcę adres elektroniczny;

Adres taki (w postaci linku do Usługodawcy) zostanie podany dla ułatwienia kontaktu w liście, który niezwłocznie po dokonanej przez Usługobiorcę rejestracji, o której wyżej mowa w pkt „b”, zostanie wygenerowany przez system teleinformatyczny Usługodawcy na podany w formularzu rejestracji adres elektroniczny. Wyjaśnia się niniejszym, że celem tego zabiegu jest wola upewnienia się przez Usługodawcę, czy rzeczywiście osoba dysponująca ww. adresem, złożyła zamówienie. Dopiero po potwierdzeniu przez Usługobiorcę, stosownie do powyższego, tj. na adres elektroniczny Usługodawcy, Usługobiorca zostanie dopisany do bazy wysyłkowej, co spowoduje automatyczne wysyłanie do niego kolejnych numerów Newslettera.

7. Usługobiorca, który prawidłowo złożył zamówienie oświadcza tym samym, że:

- posiada zdolność do czynności prawnych oraz że podany przez Niego w zamówieniu adres elektroniczny jest adresem, którym ma On prawo dysponować w zakresie wymaganym do realizacji usługi;
- wyraża zgodę na otrzymywanie Newslettera lub powiadomienia o nowym numerze E-gazety, w tym informacji, które może on zawierać, opisanych w pkt 2 i 3 Regulaminu.

8. Po włączeniu podanego przez Usługobiorcę adresu elektronicznego do bazy wysyłkowej (zdanie ostatnie pkt 5 Regulaminu) Usługodawca będzie korzystać z tego adresu wyłącznie w celu wykonywania Usługi.

9. W przypadku, gdy Usługobiorca wypełniając formularz, o którym mowa w pkt 5 lit.”b” Regulaminu poda dane osobowe, Usługodawca będzie przetwarzał je zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. W szczególności w niektórych przypadkach ww. formularz może zawierać pola, których wypełnienie umożliwi korzystanie Usługobiorcy z rabatów przy dokonywaniu zakupu określonych tamże produktów lub/i usług. Wypełniając ww. pola w takim zakresie, w jakim obejmują one dane osobowe, i wysyłając formularz Usługodawcy, Usługobiorca godzi się tym samym na przetwarzanie tych danych, w tym udostępnianie ich podmiotom współpracujących z Usługodawcą, dla celów identyfikacji Go jako podmiotu uprawnionego do określonego typu rabatów.

10. Co do nieujętych w treści Regulaminu kwestii, odnoszących się do stosowanej przez Usługodawcę polityki ochrony prywatności, obejmujących także informację o funkcjach i celach oprogramowania i danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca - patrz: polityka prywatności.

11. W każdym czasie Usługobiorca ma prawo zrezygnować z Usługi. W tym celu Usługobiorca powinien:
- kliknąć w link na dole otrzymywanego Newsletteralub powiadomienia o nowym numerze E-gazety o treści „[zrezygnuj z prenumeraty]”.

12. Usługodawca zastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi. O zamiarze zaprzestania świadczenia Usługi Usługodawca poinformuje jednak Usługobiorcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem wysyłając stosowne zawiadomienie w tej sprawie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres elektroniczny podany przez Usługobiorcę w formularzu rejestracji (Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na otrzymanie takiej informacji od Usługodawcy).

13. W przypadku utraty przez Usługobiorcę prawa do dysponowania podanym w celu otrzymywania Newslettera lub powiadomienia o nowym numerze E-gazety adresem poczty elektronicznej w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi, jak również w przypadku zmiany adresu na inny, Usługobiorca jest zobowiązany poinformować o tym Usługodawcę poprzez uruchomienie opisanej w pkt 10 Regulaminu procedury rezygnacji z Usługi. W przypadku zmiany adresu elektronicznego, o ile Usługobiorca będzie dalej zainteresowany otrzymywaniem Newslettera, powstanie po jego stronie konieczność ponownego zamówienia Usługi, stosownie do pkt 5 Regulaminu.

14. Po dotarciu przesłanego w sposób podany w pkt 10 Regulaminu oświadczenia o rezygnacji z Usługi, jak i po zaprzestaniu świadczenia usług z przyczyn określonych w pkt 11, Usługodawca usunie podany przez Usługobiorcę adres elektroniczny ze swej bazy wysyłkowej. Usługodawca jednocześnie oświadcza, że będzie przestrzegał postanowień art. 19 ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

15. Reklamacje dot. Usługi związanej z Newsletterami merytorycznyymi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny newsletter@wolterskluwer.pl . Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny Usługobiorcy, o ile reklamacja została wysłana z innego adresu, oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Usługodawcę. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na adres elektroniczny Usługobiorcy, na co wyraża on zgodę.

16. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych (konserwacja, modyfikacje lub naprawa systemu).

17. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania e-mail’i, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Usługobiorca przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.

18. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorca akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

19. Usługodawca ma prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem iż zmieniony Regulamin będzie wiązać Usługobiorcę, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie, nie oświadczy On w trybie określonym w pkt 10 o swej rezygnacji z Usługi.

20. Zmieniony Regulamin w żadnym razie nie może pozbawić Usługobiorcy prawa opisanego w pkt 10. Zmiany Regulaminu są ogłaszane na stronie http://www.lex.com.pl oraz za pośrednictwem Newslettera - i wchodzą w życie w terminie podanym wraz ze zmianą, z zastrzeżeniem pkt 18 Regulaminu. Usługobiorca powiadamiany jest każdorazowo o zmianie Regulaminu e-mailem zawierającym zmiany Regulaminu oraz jego tekst jednolity.

Regulamin korzystania z Serwisu BLOG

Dział I. Postanowienia ogólne

1. Pod użytymi w niniejszym Regulaminie korzystania z Serwisu BLOGpojęciami rozumie się:

a) „Regulamin” – niniejszy „Regulamin korzystania z Serwisu BLOG”;

b) „Wydawnictwo” - Wolters Kluwer Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000105464, o kapitale zakładowym w wysokości 4. 870.300 PLN, NIP 583-001-89-31, REGON 190610277;

c) „blog” – internetowy dziennik;

d)„Serwis BLOG” lub zamiennie „Serwis” - internetowy serwis, prowadzony przez Wydawnictwo pod aktualnym adresem http://www.lex.com.pl lub blog.lex.pl umożliwiającyUżytkownikom Serwisu -na zasadach określonych w Regulaminie - zakładanie i prowadzenie własnych blogów oraz komentowanie wpisów innych Użytkowników Serwisu;

e) „Ustawa” – ustawa z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

f) „Użytkownik Serwisu” – każdy podmiot korzystający z Internetu, który posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych w zakresie niezbędnym do skutecznego i ważnego zawarcia umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem jednak wymogów stawianych szczególnej kategorii użytkowników, jakimi są Autorzy Blog-u, o których mowa w Dziale I pkt 1 lit. „g” Regulaminu;

g) „Autor Blog-u”- to taki Użytkownik Serwisu, który:

- jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wyposażoną jednak w zdolność prawną,

- dokonał rejestracji w Serwisie drogą elektroniczną, na specjalnie w tym celu przygotowanym przez Wydawnictwo formularzu zgłoszenia, znajdującym się na stronie www.lex.com.pl lub blog.lex.pl albo też w inny sposób ustalony przez Niego z Wydawnictwem,

- zaakceptował treść Regulaminu bez zastrzeżeń oraz

- otrzymał od Wydawnictwa, po uprzedniej akceptacji Jego kandydatury, uprawnienia umożliwiające prowadzenie własnego blog-u.

h)„moderowanie” – podejmowanie decyzji o publikacji określonych treści na łamach Serwisu BLOG,

i) „umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną” – umowa w rozumieniu Ustawy, której przedmiotem jest świadczenie przez Wydawnictwo Usługi na rzecz Użytkownika Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie.

2. Regulamin określa zasady realizacji przez Wydawnictwo na rzecz Użytkowników Serwisu BLOG usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, zwanej także w jego treści „Usługą”, polegającej na umożliwieniu:

- tym spośród nich, którzy posiadają status Autora Blog-u w świetle Regulaminu - publikacji i utrzymywania na stronach Serwisu , prowadzonych przez nich blogów; każdemu Autorowi Blog-ujest udostępniane w ramach Usługi miejsce na serwerze Serwisu BLOG o objętości do 2 MB oraz oprogramowanie w celu założenia i prowadzenia blog-u na warunkach określonych w Regulaminie; oprogramowanie udostępniane stosownie do powyższego stanowi przedmiot licencji udzielonej Wydawnictwu przez HotPunkt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Astronomów 3;

- wszystkim Użytkownikom Serwisu – komentowania wpisów zawartych w blogachzamieszczonych w Serwisie BLOG, za pomocą udostępnianych w tym celu w ramach Serwisu narzędzi informatycznych i w określony tamże sposób; zastrzega się jednak, że taka możliwość może zostać wyłączona przez każdego Autora Blog-u; w przypadku dokonania takiego wyłączenia Usługa w zakresie nim objętym nie jest świadczona.

3. Z zastrzeżeniem innym postanowień Regulaminu, Usługa może być świadczona tylko w okresie obowiązywania udzielonej Wydawnictwu przezHotPunkt Sp. z o.o. licencji na oprogramowanie niezbędne do jej realizacji. Wygaśnięcie ww. licencji powoduje wygaśnięcie umowy o świadczenie Usługi. Użytkownik Serwisu godzi się na powyższe.

4.Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w ramach Serwisu,w tym treści samego dziennika, komentarzy do niego, opinii etc…,jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem w Internecie na stronie www.lex.com.pl lub blog.lex.pl, z zastrzeżeniem postanowień Działu III Regulaminu.

5. Z tytułu świadczeniaUsługi Wydawnictwo nie pobiera żadnych opłat, z tym że może je wprowadzić w sytuacjach opisanych w Regulaminie.

6. Użytkownik Serwisu ponosi koszty własnego dostępu do Internetu oraz wyposażenia w sprzęt i oprogramowanie potrzebne do korzystania z Internetu.

Dział II. Oświadczenia Użytkowników Serwisu

1.Użytkownik Serwisuoświadcza, że przed zawarciem z Wydawnictwem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zapoznał się z Regulaminem i zaakceptował go bez zastrzeżeń.

2. Użytkownik Serwisu, w tym Autor Blog-u,oświadcza, że:

- tworzone przez Niego materiały, które zgodnie z Regulaminem mogą zostaćzamieszczone na stronie www.lex.com.pl. lub blog.lex.pl, mają charakter oryginalny ,

- zapewnia, że ww. materiały są tworzone z poszanowaniem praw autorskich innych twórców;

- rozumie i akceptuje to, iż wszystkie materiały, jakie umieści w ramach Serwisu BLOG, zgodnie z oferowanymi tamże funkcjami, w szczególnościmateriały zamieszczone na stronie własnego blog-u ( w przypadku każdego Autora Blog-u), jak i innych blogów, w tym wszelkie komentarze czy opinie,zostanąudostępnione nieodpłatnie w Internecie na stronie www.lex.com.pl lub blog.lex.pl, z zastrzeżeniem postanowień Działu III Regulaminu, w taki sposób, że każdy w każdym czasie, z zastrzeżeniem przerw w dostępie do Serwisu BLOG,będzie miał do nich dostęp; Użytkownik Serwisu, który materiały te zamieści,nie otrzymaz powyższego tytułu żadnego wynagrodzenia od Wydawnictwa.

3. Autor Blog-u oświadcza, że Wydawnictwo ma prawo przez czas nieoznaczony, bez ograniczeń przestrzennych ani ilościowych (licencja)do:

a) utrwalania i zwielokrotniania zamieszczonych przez Niego w Serwisie, w tym w ramach własnego blog-u,materiałów, w każdej istniejącej w dacie zawarcia z Nim umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną technice, także drukarskiej (papier), elektronicznej, optycznej, cyfrowej, reprograficznej, przez zapis magnetyczny , jak iłączącej w sobie elementy różnych ww. technik,

b) rozpowszechniania ww. materiałów w całości lub w części, odrębnie lub w ramach utworów zbiorowych, w tym poprzez wprowadzanie do obrotu ich kopii, udostępnianie, w tym przesyłanie i przechowywanie, w ramach sieci multimedialnych, w szczególności typu Internet i Intranet, on –line, w tym również publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nichdostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

c) wykorzystywania ww. materiałów, w tym ich fragmentów, w celach promocyjnych, informacyjnych i marketingowych,

d) udzielania dalszych licencji do korzystania z ww.materiałów,

e) dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań ww. materiałów, w tym ich skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język obcy, oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi co najmniej w takim zakresie, w jakim na mocy Regulaminu, nabywa prawa do korzystania i rozporządzania ww. materiałami.

Rozwiązanie łączącej Wydawnictwo z Autorem Blog-u umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, nie powoduje wygaśnięcialicencji udzielonej Wydawnictwu, o której wyżej mowa;w celu wygaszenia tej licencji Autor Blog-u winien nadto wypowiedzieć ją w formie pisemnej , przesyłając na adres Wydawnictwa stosowne oświadczenie; okres wypowiedzenia określają przepisy ustawy z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z tym zastrzeżeniem iż okres wypowiedzenia nie upłynie wcześniej niż z dniem wygaśnięcia ww. umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.

4. Użytkownik Serwisu godzi się na to, że w ramach Serwisu BLOG będązamieszczanie przez Wydawnictwo lub innych współpracujący z Wydawnictwem podmiot materiały reklamowe Wydawnictwa lub innych podmiotów.

5. Z tytułów, o których mowa w Dziale II pkt 2 -4Regulaminu żadne wynagrodzenie aniodszkodowanie ani inne świadczenie nie jest Użytkownikowi Serwisu, w tym Autorowi Blogu, należne od Wydawnictwa, chyba że Strony w formie pisemnej – pod rygorem nieważności – postanowią inaczej.

6. Użytkownik Serwisu, w tym Autor Blogu, oświadcza, że ponosi odpowiedzialność prawną zawszelkie materiały, które publikuje w ramach Serwisu BLOG, w tym treści blog-u, opinie, komentarze. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników Serwisu na stronie www…

7. Wydawnictwo nie ma faktycznego wpływu na to, jak użytkownicy Internetu będą postępować z materiałami

zamieszczonymi przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu BLOG; w związku z powyższym w takim

zakresie, w jakim jest to możliwe i prawnie skuteczne w świetle obowiązujących przepisów prawnych wyłącza

wszelką odpowiedzialność za naruszanie przez nich praw lub/i dóbr osobistych Użytkowników Serwisu.

Dział III. Prawo do moderowania
  1. Przyznaje się niniejszym Autorowi Blog-u prawo domoderowania komentarzy pisanych do jego blog-u przez innych UżytkownikówSerwisu, tj. decydowaniao ich publikacji. Pozostali UżytkownicySerwisu godzą się na to, że decyzja Autora Blog-u może pozbawić ich prawado skomentowania i zamieszczania ich komentarza w ramach Serwisu Blog.
  2. Komentarze do blogów mogą być w każdym czasie,bez uprzedzenia usuwane z Serwisu BLOG zarówno przez Autora Blog-u, jak iWydawnictwo.
  3. Rezygnacjaprzez Użytkownika Serwisu zUsługi, w tym rozwiązanie umowy o jej świadczenie na Jegorzecz, nie pozbawia Wydawnictwa prawa dodalszego udostępniania w ramach Serwisu BLOG jego komentarzy do blogów,chyba że wyraźnie w formie pisemnej zażąda On ich usunięcia; w tejostatniej sytuacji usunięcie danego komentarza winno nastąpić najpóźniej wokresie 45 (czterdzieści pięć) dniod dnia doręczenia w formie pisemnej żądania jego usunięciaze wskazaniem, o jaki dokładnie komentarz chodzi.

Dział IV.Wymagania niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Wydawnictwa

1. Poza innymi wymogami określonymi w Regulaminie, w celu prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest:

a)połączenie z siecią Internet,

b)posiadanie następującego sprzętu i oprogramowania:

c)dokonanie rejestracji stosownie do Działu I pkt I.1. lit. „g” Regulaminu , z tym zastrzeżeniem, iż inni - aniżeli Autorzy Blogów - Użytkownicy Serwisurejestracji takiej nie dokonują.

Dział V. Zakazy, ograniczenia i inne wymagania. Skutki ich naruszenia.


1. Zakazuje się podejmowania na stronach Serwisu BLOG, w tym w ramachblogów, zachowań naruszających obowiązujące prawo, normy społeczne, normy moralne lub zasady netykiety.

2. Zakazuje się w szczególności:

a) umieszczania przez Użytkowników Serwisu, w tym Autorów Blogów, treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści wulgarnych, ordynarnych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady netykiety,

b) umieszczania przez Użytkowników Serwisu, w tym Autorów Blogów, materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione prawa lub/ i dobra osób trzecich,

c) z zastrzeżeniem pkt-u 3 poniżej, zakazuje się wykorzystywania blogów przez Użytkowników Serwisu, w tym Autorów Blogów, celem promocji lub/ i reklamy określonych podmiotów (w szczególności przedsiębiorców), towarów czy usług, w tym umieszczenia przekazów reklamowych czy informacji handlowych,

d) wszelkich takich działań, które narażałby na odpowiedzialność prawną Wydawnictwo lub mogły wyrządzić Mu szkodę,

e) zakładania blogów, które zawierałybyprzekierowania do innych stron www.; zakładanie tego typu blogów jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wydawnictwo wyrazi na to w formie pisemnej – pod rygorem nieważności – zgodę, stosownie do pkt 3 poniżej;

f) umieszczania przez Autora Blogu kodów przetwarzających, w tym także zbierających informacje o użytkownikach odwiedzających strony jego blogu lub innych blogów dostępnych w ramach Serwisu BLOG;

g) umieszczania przez Użytkowników Serwisu, w tym przez Autorów Blogów, w ramach pisanych przez nich blogów jakiegokolwiek oprogramowania czy innych narzędzi informatycznych, które mogłyby wyrządzić szkodę lub choćby tylko narazić na szkodę Wydawnictwo lub innych użytkowników Internetu, w tym Użytkowników Serwisu,

h) zabrania się umieszczania przez Użytkownika Serwisuna innych stronach odnośników prowadzących bezpośrednio do blogów,

i) zabrania się podawania niezgodnych z prawdą danych w formularzach rejestracyjnych.

3. Umieszczanie przez Autora Blog-u w ramach Jego blog-u przekazów reklamowych oraz informacji handlowych, w tym przekierowań do innych stron www. , jest dopuszczalne tylko za uprzednią zgodą Wydawnictwa, wyrażoną w formie pisemnej – pod rygorem nieważności . Wydawnictwo zastrzega sobie niniejszym prawo wprowadzenia opłat za zamieszczanie w ramach blogów ww. informacji, jak również prawo do uzależniania udzielenia zgody od spełnienia innych, zgodnych z prawem, wymogów.

4. Jeżeli stosownie do pkt 3 powyżej zgoda na zamieszczenie przekazów lub informacji handlowych zostanie udzielona, Autor Blog-u zamieszczający na stronach swojego blog-u informację handlową winien ją wyraźnie wyodrębnić i oznaczyć w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa. Informacja ta winna nadto odpowiadać innym cechom określonym w art. 9 Ustawy. W braku takich oznaczeń Wydawnictwo może wprowadzić je w zastępstwie Autora Blog-u bądź - bez powiadomienia – usunąć ją.

5. Jeżeli Autor Blogu zamierza zamieścić w jego treści materiały, które są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, powinien uaktywnić komunikat ostrzegający o takiej zawartości prowadzonego przez niego dziennika, poprzez skorzystanie z oferowanej przez oprogramowanie opcji.




Dział VI. Pouczenia, informacje i zastrzeżenia ze strony Wydawnictwa

1.Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania wykonywania Usługi, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych, w tym w celu konserwacji, modyfikacji, aktualizacji, testowania, zmiany oprogramowanialub napraw, bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników Serwisu.

2.Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zawieszenia możliwości korzystania z Usługi przez Użytkownika Serwisu, w szczególności Autora Blog-u, jeżeli:

- zostanie podniesiony przez osobę trzecią zarzut naruszenia jej praw lub praw innej osoby przez treści w nim zawarte,

-Wydawnictwo poweźmie podejrzenie, że doszło do naruszenia praw lub /dóbr osoby trzeciej,

- sąd, prokuratura lub inny organ zwróci się z takim żądaniemdo Wydawnictwa bądź też będzie prowadzić postępowanie w związku z materiałem zamieszczonym przez Użytkownika Serwisu w Serwisie.

W każdej podanej wyżej sytuacji Wydawnictwo może wystąpić do Użytkownika Serwisu, o ile będzie mogło się z nim porozumieć,o odniesienie się do ww. zarzutów czy podejrzeń. Użytkownik Serwisu będzie zobowiązany odnieść się do nich najpóźniej w terminie3 dni od dnia wezwania do ich podania.

3.Wydawnictwo zastrzega sobie prawo blokowania i/lub kasowania blogów oraz usuwania wpisów zawartych w ramach Serwisu, w tym w treści blogów:

- naruszających postanowienia Regulaminu, w szczególności zaś naruszających postanowienia pkt -u V. Regulaminu,

- jeżeli z żądaniem takim wystąpi uprawniony do tego organ państwowy lub instytucja państwowa, w tym sąd lub prokuratura.

Poucza się przy tym, że w przypadku ww. skasowania, Użytkownik Serwisu, w tymAutor Blog-u, o ile sam nie będzie archiwizował swoich materiałów, w tym blogów, za pomocą własnych narzędzi, sprzętu czy oprogramowania, może utracić je bezpowrotnie.

4.Wydawnictwo ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi z Użytkownikiem Serwisu w trybie natychmiastowym, jeżeli Użytkownik Serwisu naruszył postanowienie Działu V Regulaminu.

5. Wydawnictwo oświadcza, że w żaden sposób nie weryfikuje rzetelności, pochodzeniaani zgodności z prawdą materiałów zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu na jego stronach.

6. W każdym przypadku rozwiązania umowy o świadczenie Usługi z Użytkownikiem Serwisu, Wydawnictwo ma prawo skasować wszystkie treści zamieszczone przez Użytkownika w ramach Serwisu BLOG, w tym blog pisany przez Autora Blog-u, z którym umowa została rozwiązana; Poucza się przy tym, że w przypadku takiego skasowania, Autor, o ile sam nie będzie archiwizował swoich blogów za pomocą własnych narzędzi, sprzętu czy oprogramowania, może utracić je bezpowrotnie.

7. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu (w tym osób korzystających z Usługi świadczonej drogą elektroniczną) jest możliwość „zainfekowania” Jego systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Użytkownik Serwisu zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Wydawnictwo informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiąże się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Wydawnictwa (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkowników Serwisu. Użytkownik Serwisu przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Wydawnictwo rozmaitych, nowoczesnych technologii „obronnych” nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami. Użytkownik Serwisu zamieszczając różne materiały w ramach Serwisu BLOG winien liczyć się z niepożądanymi działaniami i zagrożeniami wyżej opisanymi, w tym i możliwością nielegalnego wejścia przez osoby trzecie w posiadanie uprawnień umożliwiających pisanie blogu. W tej ostatniej sytuacji Autor Blogu niezwłocznie winien poinformować o tym Wydawnictwo celem wymiany uprawnień.

8. Wydawnictwo oświadcza, że w ramach świadczenia Usługi opisanej w Regulaminie Użytkownik Serwisuma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik Serwisuakceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

9. Wydawnictwo oświadcza, że może się zdarzyć taka sytuacja, w której materiały zamieszczone przez Użytkownika Serwisu, w tym Autora Blog-u, zostaną utracone, skasowane czy usunięte z Serwisu. Użytkownik Serwisu, przed zamieszczeniem ich w Serwisie, winien zatem zadbać o ich utrwalenie, jeżeli jest tym zainteresowany.

10. Wydawnictwo informuje, żemoże zostać zobowiązane do przekazywania pozostających w jego posiadaniu danych Autorów blog-ów, tudzież adresów IP innych osób odwiedzających Serwis, w tym innych Użytkowników Serwisu,sądom, organom ścigania i innym uprawnionym do tego organom lub instytucjom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Dział VII. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną

1.O ile zawarta przez Wydawnictwo i Użytkownika Serwisu umowa nie stanowi inaczej, w każdym czasie Użytkownik Serwisu, ma prawo zrezygnować z Usługi. Użytkownik Serwisu, niebędący Autorem Blog-u, czyni to poprzez faktyczne zaprzestanie komentowania blogów zawartych w Serwisie. Autor Blogu z kolei (o ile umowa z nim zawarta nie stanowi inaczej) dokonuje takiej rezygnacji poprzez wysłanie na adres Wydawnictwa www.lex.com.pl lub na adres poczta@wolterskluwer.pl odpowiednio e-listu lub listu z oświadczeniem o rezygnacji; w takiej sytuacji z datą, w której ww. e-list znajdzie się w systemie teleinformatycznym Wydawnictwa lub też ww. list zostanie Wydawnictwu doręczony, umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną z Autorem Blog-u ulega rozwiązaniu.

2.Z zastrzeżeniem pkt – u 3 poniżej, o ile zawarta przez Wydawnictwo z Użytkownikiem Serwisu, umowa nie stanowi inaczej, Wydawnictwozastrzega sobie prawo zaprzestania w każdym czasie świadczenia Usługi, o czym informuje Użytkowników Serwisu na stronie www.lex.com.pl lub blog.lex.pl, co oznacza, że z datą zamieszczenia takiej informacji umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu.

3. O ile zawarta przez Wydawnictwo z Autorem Blog-u umowa nie stanowi inaczej, Wydawnictwo ma prawo rozwiązać zawartą z Nim umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. Oświadczenie o rozwiązaniu ww. umowy w tym trybie Wydawnictwowinno wysłać na podany przez Autora Blog-u w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej lub inny jego adres. Autor Blog-u wyraża zgodę na otrzymywanie ww. oświadczeń na podane w formularzu rejestracyjnym adresy, w tym adres elektroniczny. Z dniem rozwiązania ww. umowy Wydawnictwo ma prawo usunąć blog ww. autora z Serwisu.

4. Postanowienia nin. działu nie naruszają innych postanowień Regulaminu.

Dział VIII. Ochrona danych osobowych w Serwisie BLOG

1. Autor Blog-u w ramach miejsca do tego przeznaczonego w Serwisie BLOG podaje swoje imię i nazwisko, a także e-mail, informację o wykonywanym zawodzie i pełnionym stanowisku. Autor ma prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Niniejszym wyraża On zgodę na ich zamieszczenie w Serwisie w taki sposób, że będą one dostępne dla każdego użytkownika Internetu. Wraz z usunięciem bloguAutora Blog-u ww .dane również zostaną usunięte z Serwisu BLOG.Autor Blog-u godzi się na przetwarzanie jego ww. danych w podany wyżej sposób w całym okresie przechowywania blog-u w ww. Serwisie.

2. Inny aniżeli Autor Blog-u Użytkownik Serwisu nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych, chyba że korzysta z innego – aniżeli Usługa – świadczenia.

3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Internetu w celach marketingowych wymaga udzielenia przez nich zgody na odrębnym formularzu. Nie uzależnia się świadczenia Usługi od wyrażenia takiej zgody.

4. Wydawnictwo przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych.

Dział IX. Elementy polityki prywatności prowadzonej przez Wydawnictwo

  1. Wydawnictwoinformuje niniejszym, że zbierainformacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników orazich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te Wydawnictwowykorzystuje w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniustroną WWW.
  2. Adres IP jestwykorzystywany przez Wydawnictwo nadto w celach statystycznych, tj. dogromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę(np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Zapewnia sięjednak, że informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez Wydawnictwoz danymi osobowymi Użytkowników Serwisu.
  3. Na podstawieuzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkachsporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobomtrzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje ooglądalności Serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danychpozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego UżytkownikaSerwisu.
Dział X. Cookies w Serwisie

1.„Cookies” („ciasteczka”) są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane przez system teleinformatyczny Wydawnictwa w systemie teleinformatycznym użytkownika Serwisu (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia z Serwisem), możliwe do odczytania tylko przezsystem Wydawnictwa. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację użytkownika w razie ponownego połączenia z Serwisem z komputera, na którym zostały zapisane.

2. Cookies są wykorzystywane przez Wydawnictwo w następujących celach:
- dla ułatwienia użytkownikom Internetukorzystania z zasobów Serwisu;

- w celu dostosowania usług oferowanych w ramach Serwisu i jego zawartości do oczekiwań i potrzeb konkretnego odbiorcy (tzw. personalizacji usług),

- w celu monitorowania ruchu użytkowników w ramach Serwisu, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów tam zawartych.

3.Użytkownik Internetu wchodząc na stronę Serwisuma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce użytkownika. Także Internet oferuje pewne serwisy pozwalające na wyłączenie takiej obsługi.

  1. Co dozasady wyłączenie „cookies” nie powoduje niemożności korzystania zSerwisu, może jednak wywołać pewneutrudnienia w tym zakresie, a w niektórych przypadkach nawet uniemożliwić korzystania zokreślonych usług świadczonych wramach Serwisu.


Dział XI.
Reklamacje

Reklamacje dot. Usługi związanej z obsługą newsletterów o treściach merytorycznych można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres elektroniczny jgorski@wolterskluwer.pl Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Wydawnictwo.
Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

Dział XII. Wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Wydawnictwa

1. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 K.c. oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Wydawnictwa za:

a) treść materiałów zamieszczanych przez Użytkowników Serwisu na jego stronach,

b) sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu przez inne aniżeli Wydawnictwo, podmioty,

c) utratę danychzamieszczonych na stronach Serwisu,

d) niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych - aniżeli Wydawnictwo - podmiotów,

e) skutki wejścia w posiadanie przez osobę trzecią uprawnień umożliwiających Autorowi Blog-a korzystanie z Usługi,

f) przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usługi, spowodowane koniecznością usunięcia rozmaitych awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,

g) szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,

h) problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Wydawnictwa, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czynieprawidłowym działaniem sieci Internet.

Dział XIII. Zmiany Regulaminu


1. Wydawnictwoma prawo do dokonania zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem iż:

a)zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika Serwisu - innego aniżeli Autor Blog-u - jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia pojawienia się zmienionego Regulaminu na stronie www.lex.com.pl lub blog.lex.pl, nie dokona on rezygnacji z Usługi, stosownie do Działu VII pkt –u 1 Regulaminu;

b)zmieniony Regulamin będzie wiązać Autora Blog-u, o ile w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie,nie dokona on rezygnacji z Usługi w sposób opisany w Dziale VII pkt-ie 1 Regulaminu.

  1. Zmieniony Regulamin w żadnymrazie nie może pozbawić Użytkownika Serwisu prawa opisanego w Dziale VIIpkt1 Regulaminu, z tym że może zmienić tryb realizacji tego uprawnienia.
  2. Zmiany Regulaminu są ogłaszanena stronie www.lex.com.pl lub blog.lex.pl iwchodzą wżycie w terminie podanym wraz ze zmianą, z zastrzeżeniem Działu XIII pkt 1lit. „b” Regulaminu.
  3. Autor Blog-u jest powiadamianykażdorazowo o zmianie Regulaminu e-mailem na podany przez niego wformularzu rejestracyjnym adres elektroniczny albo pismem na inny podanyprzez nie adres; informacja taka winna zawierać zmiany Regulaminu oraz jego tekst jednolity.
Dział XIV. Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2007 r.