Serie wydawnicze

Aplikacje Prawnicze
Aplikacje Prawnicze to bogaty zbiór testów, kazusów i praktycznych omówień przepisów – między innymi Kodeksu cywilnego i karnego. Publikacje zebrane w tym dziale będą szczególnie pomocne przyszłym pracownikom wymiaru sprawiedliwości w uzyskaniu aplikacji prawniczej. Materiał zawarty w tej serii książek umożliwi gruntowne przygotowanie do egzaminów końcowych.

Biblioteka Prawa Handlowego
Publikacje omawiające w sposób kompleksowy i przystępny zagadnienia prawne lub instytucje z zakresu handlowego. Problematyka przedstawiona jest zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, gdyż zawiera również  konkretne wskazówki dotyczące stosowania przepisów.

Biblioteka Prawa Pracy
Publikacje omawiające w sposób kompleksowy i przystępny zagadnienia prawne lub instytucje z zakresu prawa pracy. Autorzy prezentują bogaty dorobek doktryny prawa pracy, najnowsze orzecznictwo sądowe, stanowiska organów wykonawczych. Opracowania zawierają wiele konkretnych przykładów z praktyki oraz wzory obrazujące zasady stosowania komentowanych przepisów.

Biblioteka Sądowa 
Kompleksowe, obszerne i wnikliwe opracowania stanowiące analizę wybranej tematyki. Adresowane przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa).

Diagramy oraz Teksty ustaw ze schematami
Publikacje ukazujące w sposób graficzny powiązania między poszczególnymi instytucjami i unormowaniami, daną instytucję przedstawiają w jej kontekście prawnym, wskazują na prawidłowości, a także na wyjątki od reguł, niektóre aspekty przedstawiają w formie tabel. Charakteryzują się czytelnym układem treści, przeznaczone są zarówno dla studentów, jak również praktyków.

Duże Komentarze
Klasyczne bardzo obszerne i szczegółowe komentarze omawiające najważniejsze ustawy (kodeksy) systemu prawnego, uwzględniające całość unormowań instytucji i rozwiązań prawnych oraz orzecznictwo i piśmiennictwo z danej dziedziny. Opracowania przygotowywane są przez znane autorytety, zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa. Publikacje te skierowane są do elity prawniczej – tak przedstawicieli praktyki prawniczej: sędziów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów, jak i nauki prawa.

Kazusy    
Publikacje zostały przygotowane z myślą o studentach prawa, by mogli nauczyć się samodzielnie rozwiązywać kazusy. Uczą modelowego rozwiązywania kazusów i doskonale przygotowują do egzaminu na aplikację.

Komentarze
Komentarze omawiające najistotniejsze zagadnienia dotyczące wykładni i stosowania odpowiednich regulacji prawnych. Stanowią pomoc w codziennym kontakcie z materią ustawową, dodatkowo zawierają teksty przepisów innych aktów prawnych regulujących daną problematykę. Cenne są w nich informacje dotyczące wybranej literatury oraz orzecznictwa sądowego.

Komentarze Orzecznicze 
Książki z tej serii zawierają aktualny tekst aktu prawnego wraz z aktualnymi, kluczowymi dla praktyki stosowania prawa wybranymi tezami orzeczeń, w szczególności Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, sądów apelacyjnych a także odesłania do innych aktów prawnych. Mają stanowić rodzaj podręcznego komentarza pozwalającego zapoznać się z najważniejszymi rozstrzygnięciami sądowymi istotnymi dla praktyki stosowania prawa. Wskazują na właściwą interpretację przepisów. Adresatami są prawnicy praktycy – książki stają się praktycznym narzędziem w codziennej pracy, na sali sądowej, w kancelarii, itp. Mogą być również pomocne aplikantom zawodów prawniczych przygotowujących się do kolokwiów i egzaminów końcowych. 

Komentarze Praktyczne
Krótkie komentarze omawiające tylko najistotniejsze zagadnienia z komentowanej materii, niekiedy stanowiące omówienie jedynie istotnej nowelizacji danego aktu prawnego.

Komentarze z wokandy
Inspirujące i praktyczne publikacje z serii Komentarze z Wokandy relacjonują i komentują przebieg spraw sądowych, głównie w wielopłaszczyznowym ujęciu materialnym i procesowym. Seria Komentarze z Wokandy będzie pomocna w praktyce zawodowej przede wszystkim prawnikom, notariuszom, adwokatom oraz sędziom z uwagi na bogaty i konkretny komentarz do spraw z różnych gałęzi i dziedzin prawniczych.

Meritum
Seria Meritum powstała z myślą o czytelnikach, którzy potrzebują jasnej, zwięzłej informacji z propozycją rozwiązania problemów związanych ze stosowaniem przepisów prawa w praktyce. Na serię składają się publikacje o charakterze poradnikowo-komentarzowym skierowane do osób zawodowo i w praktyce zajmujących się określoną dziedziną prawa. Specyfika serii przejawia się przede wszystkim w systemowym ujęciu tematu poprzez omówienie całości zagadnień tworzących daną gałąź prawa.

Metodyki
W sposób metodologiczny prezentują kolejne etapy postępowań umożliwiając szybkie dotarcie do rozwiązań sytuacji postępowań procesowych. Autorami są sędziowie, wybitni praktycy z długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Monografie
Publikacje omawiające określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresowane przede wszystkim do prawników poszukujących szczegółowego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa).

Podręczniki
Znane i cenione od lat podręczniki dla studentów wydziałów prawa i administracji, kanon cenionych publikacji akademickich autorstwa największych autorytetów z zakresu poszczególnych dziedzin prawa z wielu różnych ośrodków akademickich. Ponieważ dokładnie przedstawiają daną materię, umożliwiają przyswojenie sobie wiedzy w taki sposób, by zdać egzamin na piątkę. Nowoczesny layout, dodatkowe pogrubienia podkreślające ważne informacje oraz piktogramy i numery boczne tworzą swoistą nawigację publikacji i ułatwiają odnalezienie istotnych fragmentów.

Poradniki
Seria praktycznych przewodników, dotykających różnych sfer i dziedzin prawa, stanowi doskonały zbiór wiedzy zarówno dla wszystkich tych, którzy nie mają wykształcenia prawniczego, jak i dla tych osób, które na co dzień zajmują się szeroko pojętą problematyką prawniczą.

Prawo w praktyce
Podstawowym walorem książek należących do tej serii jest pokazanie praktycznego stosowania prawa z punktu widzenia prawnika – przede wszystkim pełnomocnika. Syntetyczne objaśnienia mają uzasadniać podjęcie konkretnych decyzji i prowadzić do konkluzji: „w takiej sytuacji trzeba zrobić…”. Celem tych publikacji jest przystępne i nowoczesne przedstawienie konkretnych rozwiązań, które mogą posłużyć za przykład praktykom.

Pytania i odpowiedzi
Publikacje stanowią podręczne źródło wiedzy w konwencji  pytań i odpowiedzi, ułożonych według systematyki opisywanego przedmiotu. Pomagają studentom skutecznie i szybko przygotować się do ćwiczeń, zaliczenia przedmiotu, ułatwiają powtórzenie wiadomości tuż przed egzaminem.

Repetytoria
Pomoc dydaktyczna w zwięzły i przystępny sposób przedstawiająca najważniejsze wiadomości z określonej dziedziny, umożliwiająca skuteczne powtórzenie materiału  i sprawdzająca przygotowanie do egzaminu, publikacje przeznaczone również dla przygotowujących się na aplikacje.

System Prawa
Wielotomowe wydawnictwa opracowane przez najwybitniejszych polskich autorów, autorytety polskiej procedury cywilnej i karnej. Jest to najnowsze na rynku, jedyne tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji polskiej procedury cywilnej oraz karnej.

Teksty ustaw
Aktualne teksty ustaw wraz z nazewnictwem artykułów.

Testy
Opracowania w tej serii  zawierają testy wielokrotnego wyboru, podporządkowane strukturze i treści podręcznika głównego - stanowiącego podstawę przygotowanych pytań. Książki te skierowane są przede wszystkim do studentów studiów prawniczych i administracyjnych, jak również dla kandydatów na aplikacje prawnicze oraz dla osób zdających egzaminy zawodowe. Mogą być również wykorzystywane przez prowadzących zajęcia jako pomocniczy materiał dydaktyczny.

Wzory pism
Są to publikacje zawierające wzory umów i pism stosowanych w obrocie prawnym, a także formularze urzędowe z przykładami już wypełnionymi. Wzory zaopatrzone są w uwagi wyjaśniające ich tematykę. W uwagach podana jest podstawa prawna oraz orzecznictwo. Do publikacji dołączona jest płyta CD z edytowalnymi wzorami.