Publikuj z nami

Zasady etyki publikacyjnej

Wydawnictwo stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics), https://publicationethics.org.

1. O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Kolegium Wydawnicze, biorąc pod uwagę profil wydawnictwa, tematykę, oryginalność i przydatność dla odbiorców (przedstawicieli nauki i praktyków prawa).
2. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych.
3. Wydawnictwo przeciwdziała zjawiskom ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła).
4. Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu.
5. Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny.
6. Wydawnictwo publikuje recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki. Ponadto prowadzi politykę wydawniczą przyczyniającą się do upowszechniania monografii naukowych w skali światowej.
7. Recenzja wydawnicza utworu jest wewnętrznym dokumentem Wydawnictwa.
8. Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty.
9. Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Zasady etyczne obowiązujące autorów

1. Autor jest zobowiązany do przekazania wydawnictwu dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu (całości lub fragmentów publikacji książek opublikowanych w innych wydawnictwach).
2. Autor zapewnia, że przekazane wydawnictwu prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez wydawnictwo nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
3. Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych autorskich, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
4. W przypadku prac zbiorowych autor zgłaszający publikację do wydania jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.

Zasady recenzowania publikacji naukowych zostały przedstawione w: Recenzje wydawnicze.